• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Kim cang thừa

An trú nơi cô tịch là thực hành của một Bồ-tát

  • PDF.

antruAN TRÚ NƠI CÔ TỊCH
LÀ THỰC HÀNH CỦA MỘT BỒ TÁT

Dilgo Khyentse Rinpoche

Đọc thêm...

Phát triển lòng từ và bi

  • PDF.

Lòng từ và bi nằm trong những nguyên lý quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa. Một vị Phật, một bậc chứng ngộ, là người đã phát triển lòng từ, bi và trí tuệ tới mức độ cao nhất của chúng. Bi mẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thành tựu Phật quả. Không có lòng bi mẫn thì không thể giác ngộ.

Đọc thêm...

Liên quan với việc nhập thất

  • PDF.

CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA
JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYE
LIÊN QUAN VỚI VIỆC NHẬP THẤT 

Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Kim cang thừa