• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luận tạng

Bài kệ trong Kinh kim cang - Tâm Chơn

  • PDF.

BÀI KỆ TRONG KINH KIM CANG 

Đọc thêm...

A-La-Hán, Phật và Bồ-Tát (Arahants, Buddhas and Bodhisattvas)

  • PDF.

A-LA-HÁN, PHẬT VÀ BỒ TÁT

(Arahants, Buddhas and Bodhisattvas)

Đọc thêm...

Lời nói - Ái ngữ - Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ

  • PDF.

LỜI NÓI - ÁI NGỮ
Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ

Đọc thêm...

Tìm hiểu ý nghĩa tam chuyển Pháp luân thập nhị hành

  • PDF.

TÌM HIỂU Ý NGHĨA
TAM CHUYỂN PHÁP LUÂN THẬP NHỊ HÀNH

Đọc thêm...

Chánh pháp là gì?

  • PDF.

 

CHÁNH PHÁP LÀ GÌ

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luận tạng