• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luận tạng

Có ma hay không?

  • PDF.

Ý nghĩa và Quan niệm về Ma trong Phật giáo 

 Có ma hay không có ma ? Ma là gì ? Ma ở đâu ? Ma có làm hại được ta hay không ? Nếu phải trừ ma thì phải làm như như thế nào ?

Đọc thêm...

Quán tánh không theo trung quán luận

  • PDF.

Sanh tử và tạo nghiệp để bị trói buộc vào sanh tử là do thấy có ngã và có pháp. Nói cách khác, sanh tử là do vô minh chấp rằng ngã và pháp là có tự tánh. Thật ra sanh tử là do tâm thức vô minh của chúng ta “quán tưởng” ra là có tự tánh, là có thật, như ví dụ “hư không không có hoa đốm mà thấy ra có hoa đốm”.

Đọc thêm...

Cái nhìn tỉnh biết của thực tại tính / pháp tính

  • PDF.

Bản Anh: The Awakening View of Reality. 
Trích từ -- HH The Dalai Lama. Awakening the mind, lightening the heart

Đọc thêm...

Lý tính duyên khởi

  • PDF.

(Tụng mở đầu Trung luận)

Đọc thêm...

Mười điều tạo ra công đức & phước đức

  • PDF.

adida_w

Mười Điều Tạo Ra Công Đức Phước Đức

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luận tạng