• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thông báo nghỉ Tết

  • PDF.
Phuoc_loc_tho Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2013

 

 

               
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------

Số: . . . . /TB-TTNNMP                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO
V/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2013

Căn cứ Luật Lao động năm 1995;
Căn cứ kế hoạch học tập của Trung tâm năm 2011- 2012.

Nay Ban quản lý Trung tâm ngoại ngữ miễn phí chùa Lá - Gò Vấp thông báo đến toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2013 cụ thể như sau:

1. Nghỉ Tết Dương lịch
Toàn thể giảng viên, học viên của Trung tâm được nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Ba ngày 01 tháng 01 năm 2013.
2. Nghỉ Tết Nguyên Đán
Thời gian nghỉ Tết của giảng viên và học viên tại Trung tâm được bố trí từ thứ Hai ngày 04 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 24 tháng 12 âm lịch), đến Chủ nhật ngày 24 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 15 tháng 01 âm lịch).

Từ thứ hai ngày 25 tháng 02 năm 2012 (ngày 16 tháng 01 âm lịch) tất cả các hoạt động giảng dạy của giáo viên và học viên tại Trung tâm được trở lại bình thường theo kế hoạch của năm học. Yêu cầu toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm thực hiện đúng theo thông báo này.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MIỄN PHÍ
TM. BAN QUẢN LÝ


THÍCH NHUẬN TÂM

You are here Tin tức Tin tức - Thời sự Thông báo nghỉ Tết